މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)259/2020/5
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 23 ޖަނަވަރީ 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1122
ސުންގަޑި: 13 ފެބުރުވަރީ 2020 1000
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހދ ފިނޭގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމާއި ސާރވޭ ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ހދ ފިނޭގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމާއި ސާރވޭކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  2020  ފެބުރުއަރީ  4 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2020 ފެބުރުއަރީ 13  ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                  މަޢުލޫމާތާއި އަގު ހުށަހެޅުމަށް އެހެން ފަރާތެއް ފޮނުވާނަމަ، ވެރިފަރާތުގެ ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ފޮނުވާ އަންދާސީހިސާބު އޮންނަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި "ހދ ފިނޭގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމާއި ސާރވޭ ކުރުމާބެހޭ" މިހެން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

                     ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                      27 ޖުމާދުލްއޫލާ 1441

                       23 ޖެނުއަރީ 2020

2020-01-23