ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: VAM/IL/2020/7001
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 21 ޖަނަވަރީ 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1429
ސުންގަޑި: 29 ފެބުރުވަރީ 2020 0000
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
2020 ވަނަ އަހަރުގެ އެލީޓް ލިސްޓް

VAM/IL/2020/7001

ވީއޭއެމް އެލީޓް ލިސްޓް 2020

#

ނަން

އައިޑީކާރޑް ނަންބަރ

1

ޢަލީ ހުޒާމް

A256402

2

އަޙްމަދު އަބްދުލް ކަރީމް

A126990

3

ހުސައިން ވިޝާމް

A256404

4

ހަސަން ނިލާމް

A235033

5

އަހްމަދު އަނިލް ނަސީރު

A330185

6

އާދަމް ފައިރޫޒް

A252629

7

އާދަމް ނަސީމް

A242421

8

ޖަވާމް އަލީ (ލިބަރޯ)  

A251835

9

އަޙްމަދު ޝިމާއު

A295278

10

ޝުއައިބް އަބްދުއްލަތީފް

A223774

11

މުޙައްމަދު އަޙުސަން

A206829

12

މުޙައްމަދު މިމްރާހް ހަސަން

A312207

13

މުހައްމަދު ނައީމް

A283696

14

ޝަމާއިލް ހުސައިން

A394476

15

ޝިއުނާޒް އަބްދުލް ވާހިދު

A234184

16

އަބްދުﷲ ޒަޔާން މުފީދު

A272684

17

އިސްމާއިލް ސާޖިދް

A047931

18

ހުސައިން ޝާހިދު

A269696

19

ހުސައިން ޔޫސުފް

A221654

20

ހުސައިން ރައްޒާން

A294978

21

އާދަމް ނަސީމް

A242421

22

މުޙައްމަދު އަލީ

A286774

23

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

A128657

                                           

2020-01-21