ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)457-AIT/1/12020/4
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 ޖަނަވަރީ 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1739
ސުންގަޑި: 20 ޖަނަވަރީ 2020 1100
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެބްލެޓް ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

 

މި ބިއުރޯގެ މަސައްކަތަށް 100 ޓެބްލެޓް ގަނެ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

 ވީމާ މިތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 20 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިބިއުރޯއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި ބީލަމުގެ "ބީލަން ފޮތް" މި އިޢުލާނާއި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި މި ބިއުރޯގެ ވެބްސައިޓް http://www.statisticsmaldives.gov.mv/iulaan އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

 

މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ މި ބިއުރޯގެ ފޯން ނަންބަރު. 3008444/3008414 /3008400 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

2020-01-14