ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: F/2020/10
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ޖަނަވަރީ 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1949
ސުންގަޑި: 15 ޖަނަވަރީ 2020 1400
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ކާރޑްހޯލްޑަރ ހޯދުމާއި ގުޅޭ

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު F/2020/03 ނޯޓިސްއާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ، މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

  • ކޯކް ބޯޑު
  • ކާޑް ހޯލްޑަރ
  • ލޭންޔާރޑް

މި މަސައްކަތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުޝީޓް އަދި އެނެކްސް-1 މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް www.judiciary.gov.mv ގެ ނޯޓިސްބޯޑުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ޖެނުއަރީ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން [email protected] އަށް ކޯޓޭޝަން މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

2020-01-12