ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: F/2020/08
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ޖަނަވަރީ 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1948
ސުންގަޑި: 15 ޖަނަވަރީ 2020 1400
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ 5 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހޯދުމާ ގުޅޭ

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު F/2020/01 ނޯޓިސްއާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރާ ފަނޑިޔާރުންގެ ޕެކޭޖްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ 5 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ. މި މަސައްކަތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުޝީޓް އަދި އެނެކްސް-1 މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް www.judiciary.gov.mv ގެ ނޯޓިސްބޯޑުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ޖެނުއަރީ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން [email protected] އަށް ކޯޓޭޝަން މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

2020-01-12