ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)202-M/1/2013/20
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 31 މާރިޗު 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 20:38
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އުޅަނދުފަހަރު ސާރވޭ ކުރުމާބެހޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ދުއްވާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރާއި ބެއަރ ބޯޓުގެ ގޮތުގައި މިއޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރު ސާރވޭކުރުމަށްޓަކައި މިއޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ސާރވޭއަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ MS-2 ފޯމާއެކު އެ އުޅަނދަށް އަހަރީފީ ދައްކާފައިވާކަން އެނގޭނެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

31 މާރިޗު 2013