މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)388-PRO/388/2019/85
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 22 ޑިސެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0841
ސުންގަޑި: 30 ޑިސެންބަރު 2019 1100
ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަންދޫ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު ޢިމާރާތްކުރުމާއި ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ފެންސް ޖެހުމުގެ އިޢުލާންގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއިގުޅޭ

ވަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށައިގެ އަދި ގޯލްގެފަހަތުގައި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ހިއްވަރު ހުރި ސަރަހައްދުގައި އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ޢިމާރާތްކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއިދާރާއިން ކުރެވިފައިވާ ނަންބަރު (IUL)388-PRO/388/2019/83  އަދި (IUL)388-PRO/388/2019/84 (19 ޑިސެމްބަރ 2109) އިއުލާނާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތުދިނުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިތައް ފަސްކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި މައުލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

  1. ވަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށައިގެ އަދި ގޯލްގެފަހަތުގައި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް: 24 ޑިސެމްބަރ 2019، 10:00 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން 30 ޑިސެމްބަރ 2019 10:00
  2. ވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ހިއްވަރު ހުރި ސަރަހައްދުގައި އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު ޢިމާރާތްކުރުން: 24 ޑިސެމްބަރ 2019، 11:00 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން 30 ޑިސެމްބަރ 2019 11:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ދޭގަޑީގައި މަޢުލޫމާތު ނެގޭނީ ޙާޟިރުވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް 1 ފަރާތެއްގެ ނަމުގައެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައި ޑީ ކާޑު އަދި ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ އެތަނެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބަދަލުގައި އެހެންފަރާތެއް ޙާޟިރުވާނަމަ ވެރިފަރާތުގެ ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ރަސްމީ ސިޓީއެއް މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ އިތުރުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުގައި އެފަރާތެއްގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި މަސައްކަތުގެ ނަމާއި މަސައްކަތުގެ އަގު އަދި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރާވާފައިވާގޮތް އެނގޭނޭހެން ތަފްސީލްކޮށް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

                    މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމްބަރު 7980047 ނުވަތަ 6780041 ފޯނާގުޅުއްވުންއެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

2019-12-22