ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)170-PR/170/2019/121
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 ޑިސެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1205
ސުންގަޑި: 31 ޑިސެންބަރު 2019 1100
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރެރީއަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަކެއް ގަތުން

އިޢުލާން

މި ޔުނިވަރސިޓީގެ އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL)170-PR/170/2019/111) އަށް އެކަށީގެންވާވަރުގެ ތަރުހީބެއް ލިބިފައިނުވާތީވެ، އެ އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރެރީއަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަކެއް ގަތުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.  

 

ވީމާ، މި ފޮތްތައް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ޑިސެންބަރ 31 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިސޓީއަށް ވަޑައިގެން ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގާ ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން، އިއުލާނު ނަންބަރު އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

 

މި ބީލަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މި އިޢުލާނާއި އެޓޭޗް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ޝީޓް 2019 ޑިސެންބަރ 22 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު 10:00 އިން ފެށިގެން 2019 ޑިސެންބަރ 30 ވާ ހޯމަ  ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިސޓީގެ ކައުންޓަރުންވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

  

މި އިޢުލާން އާއި ބެހޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވެ ވަޑައިގަންނަވާނަމަ، 3022115 / 3022120  އަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

2019-12-19