ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (A)AD-2019/263
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 26 ނޮވެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1705
ސުންގަޑި: 04 ޑިސެންބަރު 2019 1100
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮޓޯމެޓިކް ގްލޫ ބައިންޑިންގ މެޝިނެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ނަންބަރ: A)AD-2019/263)

އިޢުލާނު

އޮޓޯމެޓިކް ގްލޫ ބައިންޑިންގ މެޝިނެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުން

         މިކޮމިޝަނުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް އޮޓޯމެޓިކް ގްލޫ ބައިންޑިންގ މެޝިނެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، ޝަރުތުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު

ޕްރޮޖެކްޓް ނަން

38/2019/G-022

އޮޓޯމެޓިކް ގްލޫ ބައިންޑިންގ މެޝިނެއް ސަޕްލައިކުރުން

  1.      ބީލަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިޢުލާނާ އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މި ތަކެއްޗާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  2019 ޑިސެމްބަރ 03 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން،  [email protected] އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.
  2.      ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ  2019ޑިސެމްބަރ 04 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން(ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހިލާލީމަގު) ގައެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން، ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރ، ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
2019-11-26