ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)327-A/327/2019/200
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 ނޮވެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1149
ސުންގަޑި: 16 ޑިސެންބަރު 2019 1300
ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބައެއް އިމާރާތްތަކުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން

ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ސެކިޔުރިޓީ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން 2020 ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން 2020 ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް 01 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިބިޑްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ބިޑް އޯޕަން މީޓިންގ

16 ޑިސެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި.

ބިޑް ޑޮކިޔުމެންޓް ވިއްކާ އަގަކީ -/50ރ އެވެ. ބިޑް ޑޮކިޔުމެންޓް ވިއްކާނީ 26 ނޮވެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 16 ޑިސެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 10:00 އިން 12:00 އާ ދެމެދު، ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާއިންނެވެ. މި ބިޑާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 16 ޑިސެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަމުން ގެންދެވުން އެދެމެވެ. އަދި ފޯނުންނަމަ 6620340 އަދި 9991199 މިނަންބަރު ތަކާއި ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

2019-11-25