މަސައްކަތް
ނަންބަރު: GS160/2019/298
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 24 ނޮވެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1311
ސުންގަޑި: 11 ޑިސެންބަރު 2019 1100
ދިގުރަށު މަދަރުސާ، އދ. ދިގުރަށް
ދިވެހިރާއްޖެ
2020 ވަނަ އަހަރަށް ސްކޫލު ހުޅުވެންވާއިރަށް ކުރަންޖެހޭ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކުރުން

`

 

ދިގުރަށުސްކޫލް

 

 އދ. ދިގުރަށް

 ދިވެހިރާއްޖެ.

                                          އިޢުލާން ނަންބަރ:GS160/2019/298

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

2020 ވަނައަހަރަށް ސްކޫލް ހުޅުވެންވާއިރަށް ކުރަންޖެހޭ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކުރުން 

1        މިސްކޫލުގެ ތިރީގައި މިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ހުންނަންވާ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ވާނެއެވެ.

 • ކްލާސްރޫމް ތަންޑު އަދި ވައި ތަންޑު އެޅުން
 • ކުލާސްރޫމާއި ފާޚާނާގެ ދޮރޮފަތް ބަދަލުކުރުން
 • ޑޯރ ކްލޯޒަރ ހަރުކުރުން
 • ކުޑަދޮރު ހުޅު ބަދަލުކުރުން
 • ކުޑަދޮރުގެ ބިއްލޫރި ބަދަލުކުރުން
 • ހޯލުގެ 2 ޕާޓިޝަން މަރާމާތުކުރުން
 • ގޭޓު ތަކުގެ ހުޅުތައް ބަދަލުކޮށް ދަވާދުލައި ތަންޑު އެޅުން 
 • ފައުންޑޭޝަން ކުލާސް ޕްލޭ ގްރައުންޑަށްދާ ދޮރާށިލުން
 • ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލުކުރުން
 • ދަރިވަރުންގެ އާފާޚާނާ ބަރީގެ އިސްކުރު ބަރި ހުރިތާގައި ދަރިވަރުންނަށް މޫނު ދޮވެވޭގޮތަށް ސިންކު ތައްޓެއް ހެދުން
 • ކީސްޓޭޖް 1އަދި 2 ގެ ކުލާސްރޫމްތަކަށް ވަންނަ ދޮރު ކައިރީ ސްޓެއަރ އެއް ހެދުން
 • ހެލްތު ރޫމްގައި ޕާޓިޝަނެއްޖަހައި ދޮރަކާއި ދޮރުފަތެއް އަރުވައި ތަޅެއްއެޅުން
 • ސްޓާފްރޫމު ދޮރުފަތުގައި އަތްގަނޑު ތަޅެއް އެޅުން
 • ކީސްޓޭޖް 1 އަދި 2 ގެ ކުލާހަށް ވަންނަން ރޭމްޕް ހެދުން

2        މިޕްރޮޖެކްޓްގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2019 ނޮވެމްބަރ 24 ން 2019 ޑިސެމްބަރ 3 ށް ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ 8:00 އިން 14:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ނަންނޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

3        މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 4 ޑިސެމްބަރު 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހު 11:00 ގައި މިސްކޫލުގައެވެ.

4        މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2019 ނޮވެމްބަރ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

5        ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 ޑިސެމްބަރ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިސްކޫލުގައެވެ.

6        މިމަސައްކަތަށް ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 5,000/- ރުފިޔާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީހުން ފެށިގެން 30 ދުވަހެވެ.

7        މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

8        ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ދިގުރަށްސްކޫލް

އދ. ދިގުރަށް/ ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:  6680841 /7840634   

އީ-މެއިލް: [email protected]

 

 

27 ރަބީޢުލް އައްވަލް 1441

24  ނޮވެމްބަރ 2019

2019-11-24