ނީލަން
ނަންބަރު: MTCC-TRD/IU/2019/0200
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 ނޮވެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0831
ސުންގަޑި: 26 ނޮވެންބަރު 2019 1600
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަންކިޔުން

  ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދޯނި ނީލަން 21 ނޮވެމްބަރ 2019  ވަނަ ދުވަހު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

ނީލަން ނަމްބަރ

ބާވަތް

މުދަލުގެ ފެންވަރު

ތަކެތި ހުރިތަން

ނީލަން ފެށޭއަގު

އިތުރުކުރެވޭއަގު މަދުވެގެން

S-08/2019

ދޯނި (އާމިރާ)

ބާވެފައި

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ތިލަފުށި ސައިޓް

1,313,085.60  

12,000.00

         

          ވީމާ ، މި ދޯނީގެ ނީލަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން އަގުހުށަހަޅާ ސިޓީ ފޮނުއްވާނީ ޓްރޭޑިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް ހެންވޭރު ސޯމިލް  (ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ) އަށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އެންމެ މަތީ އަގު މެންދުރު 12:00 ގެ ފަހުން މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ނޯޓިސްބޯޑުން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ޖެހިޖެހިގެން ދެދުވަހު އެއްއަގެއްގައި އޮވެއްޖެނަމަ އެއަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ނީލަން ނިމޭނެއެވެ. އިތުރުމަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3001476/3001251 ނަންބަރ ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

2019-11-18