ކުއްޔަށް ހިފުން
ނަންބަރު: GS-31/IUL/2019/40
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 ނޮވެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1405
ސުންގަޑި: 28 ނޮވެންބަރު 2019 1100
ދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ، ދ. މީދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގެއެއް ނުވަތަ އެޕާރޓްމަންޓެއް ކުށްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން

 

2020 ވަނަ އަހަރަށް މިސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނަވާނެ ގެއެއް ނުވަތަ އެޕާރޓްމަންޓެއް ކުށްޔަށް ހިފުމާބެހޭ 

 

މި މަދަރުސާގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނަވަން 2 ކޮޓަރިއާއި ސިޓިންގ ރޫމަކާއި ކައްކައި ކައިހެދޭގޮތަށް ހުރި ގެއެއް ނުވަތަ އެޕާރޓްމަންޓެއް 01 ޖެނުއަރީ 2020 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް ކުށްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިފަދަ ޢިމާރާތެއް ކުށްޔަށް ދެއްވަން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށާއި ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެންނަވަންވާނެއެވެ. ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ،ވެރިފަރާތުގެ ސިޓީއަކާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް ދުރުވެނުލައްވާ ފަރާތްތަކަށާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މަޢުލޫމާތު ނެގޭނީ ހާޒިރުވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް 1 ފަރާތެއްގެ ނަމުގައެވެ.

 

1-      މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2019 ނޮވެމްބަރ 19 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މި މަދަރުސާގެ އޮފީހުގައެވެ.

2-      އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 2019 ނޮވެމްބަރ 28 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ދ. އަތޮޅުމަދަރުސާގެ އޮފީހުގައެވެ.

3-      އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިލައްވާނެއެވެ.

ދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ

ފޯނު ނަންބަރ: 7952915

އީމެއިލް: [email protected]

 

 

 

2019-11-14