ކުއްޔަށް ހިފުން
ނަންބަރު: 137 –IU/PR/2019/27
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ނޮވެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1231
ސުންގަޑި: 29 ފެބުރުވަރީ 2020 1400
އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުންް ބޭތިއްބުމައްޓަކައިި 02 ކޮޓަރީގެ ފުލީ ފާރނިޝްޑް އެޕާޓްމަންޓް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް

މިހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވޭ ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުންް ބޭތިއްބުމައްޓަކައިި 02 ކޮޓަރީގެ ފުލީ ފާރނިޝްޑް އެޕާޓްމަންޓް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

          ވީމާ، މިފަދަ އެޕާރޓްމަންޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު  ބަޔާންކޮށް، މިހޮސްޕިޓަލުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ކުއްޔަށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި މާރކްސްދެވޭނެ މިންގަޑު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

 

            މިއިޢުލާނުގެ ދަށުން އެޕާރޓްމަންޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބަލައިގަނެވޭނީ  29 ފެބްރުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން  3335349 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

1

މަހު ކުލި

80%

2

ތަނުގެ ބޮޑުމިން (އަކަ ފޫޓުން)، ތަނުގެ ފެންވަރު އަދި ފުރިހަމަކަން

10%

3

ކުއްޔަށް ދެވޭނެ މުއްދަތު

5%

4

އިމާރާތް ނުވަތަ ފްލެޓާއި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އާއި ހުރި ދުރުމިން

5%

                 

               15 ރަބީއުލް އައްވަލް 1441

               12 ނޮވެމްބަރ 2019             

2019-11-12