ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)468-LID/468/2019/210
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 04 ނޮވެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1247
ސުންގަޑި: 14 ނޮވެންބަރު 2019 1400
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެރިފަރާތްހޯދުން

 ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު އަވަށުގެ އިމްސާ ގޯތީގެ އުތުރުން ކުޅޭފެމަގުގައި ހުރި ނަންބަރު 01 ޖަހާފައިވާ ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ މިރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ވާނަމަ 14 ނޮވެމްބަރު 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެކުރިން އެރުކަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވަތަ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުގެ ހުއްދައާއިއެކު އިންދާފައިވާ ރުކެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ރުކުގެ މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ޝަރުޢީ ލިއުމަކާއިއެކު މިއިދާރާގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން   )ކުރީގެ ފުވައްމުލަކު އޮފީސް ހުރި ޢިމާރާތް) އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

2019-11-04