ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)327-C/327/2019/188
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 30 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1406
ސުންގަޑި: 14 ނޮވެންބަރު 2019 1300
ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނައިފަރު އެކުވެނި ތަރައްޤީކުރުން (ފޭސް 1)

ނައިފަރު އެކުވެނި (ޕިންޕޮން ކޮއިލް) ޢިމާރާތް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.ވީމާ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ދުރުވެ ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ގަތުމަށްފަހު ޕްރީބިޑް މީޓިންގގައި ބައިވެރިވެލައްވާ ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ބިޑް ޑޮކިޔުމެންޓްސް ވިއްކުން

31 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 07 ނޮވެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ދުވަސްތަކު ހެދުނު 09:00 ން ފެށިގެން މެންދުރު 12:00 އާއި ހަމައަށް ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް ޔުނިޓުންނެވެ. ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ދޫކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.

ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ވިއްކާ އަގަކީ 50.00(ފަންސާސް) ރުފިޔާ އެވެ.

 

ޕްރީބިޑް މީޓިންގ

ޕްރީބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނީ 07 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ.  އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެލައްވާނަމަ 6620340 ށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޕްރީބިޑް މީޓިންގގައި ބައިވެރި ނުވިޔަސް، މަޢުލޫމާތު ބިޑްގައި ކަރުދާހުގައި ހިމެނޭތީ، ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 

ބިޑް އޯޕަން މީޓިންގ

ބިޑް އޯޕަން މީޓިންގ އޮންނާނީ 14 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 13:00 ގައި ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ.

 ޕްރީބިޑް މީޓީންގގައާއި،ބިޑް އޯޕަން މީޓިންގގައި ބައިވެރިވުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވިދާނެއެވެ. ބަދަލުގައި ޙާޟިރުވާ ފަރާތުން އިތުރު ލިޔުމެއް ނުގެނެޔަސް ބިޑް ރަޖިސްޓްރީގައި ސޮއިކުރުމުން ފުދޭނެއެވެ.

 

2019-10-30