ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: VAM/IL/2019/7022
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 23 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1532
ސުންގަޑި: 30 އޮކްޓޫބަރު 2019 1200
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޚާއްސަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބޭއްވުން ފަސްކުރުމާއިބެހޭ

ނަމްބަރ: VAM/IL/2019/7022   

އިޢުލާން

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ޚާއްސަ ޢާއްމު ޖަލްސާ 24 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 09:00 ގައި ޔޫތް ސެންޓަރގެ ސެމިނަރ ރޫމްގައި ބޭއްވުމަށް 13 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ VAM/IL/2019/7020 ނަމްބަރު ޢިޢުލާނާއި ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން އިންތިޚާބާއިގުޅޭގޮތުން ސާފުކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމާއިއެކު އެކަންކަން ބަލާނިމެންދެން އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން އެދިފައިވާތީ، 13 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު މި އެސޯސިއޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ VAM/IL/2019/7020 ނަމްބަރ އިޢުލާން  ބާޠިލްކޮށް މި އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ޚާއްސަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ފަހުން އިޢުލާން ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ 2019

2019-10-23