މަސައްކަތް
ނަންބަރު: GS160/2019/260
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 22 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1412
ސުންގަޑި: 12 ނޮވެންބަރު 2019 1300
ދިގުރަށު މަދަރުސާ، އދ. ދިގުރަށް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިިސްކޫލުގެ ސިންގަލްފޭސް ކަރަންޓް ތްރީފޭސް ކަރަންޓަށް ބަދަލުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިސްކޫލްގެ ސިންގަލްފޭސް ކަރަންޓް ތްރީފޭސް ކަރަންޓަށް ބަދަލުކޮށްދޭނެފަރާތެއްހޯދުން

 

ނަންބަރު: GS160/2019/260                                  ތާރީޚް: 22 އޮކްޓޫބަރ 2019

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

  • މިސްކޫލްގެ ސިންގަލްފޭސް ކަރަންޓް ތްރީފޭސް ކަރަންޓަށް ބަދަލުކުރާނެ ފަރާތެއްހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.
  • މިމަސައްކަތައް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ވީމާ، މިމަސައްކަތައް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
  • މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 22 އޮކްޓޫބަރ  2019 އިން 28 އޮކްޓޫބަރ 2019 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
  • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 30އޮކްޓޫބަރ 2019 ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
  • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 31އޮކްޓޫބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މިސްކޫލުގެ އިދާރާގައެވެ.
  • ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 12 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މިސްކޫލުގެ އިދާރާގައެވެ.
  • ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ދިގުރަށުސްކޫލް

އދ. ދިގުރަށް                                            

ފޯން:  7625779, 6680841                                            

އީ-މެއިލް:  [email protected]                                    

22 އޮކްޓޫބަރ 

2019-10-22