މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)239-IED/239/2019/33
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 06 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1144
ސުންގަޑި: 15 އޮކްޓޫބަރު 2019 1100
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އުތުރުފަރާތު ޕާކް ވަށާފާރު ރޭނުން

އިޢުލާން

 

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

 

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އުތުރުފަރާތު ޕާކް ވަށާފާރު ރޭނުން

 

މިއިދާރާގެ ނަމްބަރ (IUL)239-IED/239/2019/20 އިޢުލާނަށް މަދުވެގެން 3 ފަރާތުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް، މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި އަންދާސީ ހުށަހެޅުމަށް ދުރުވާ ފަރާތްތަކުން، އެފަރާތެއްގެ އައިޑީކާޑުގެ އަސްލު ގެންނަންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

10 އޮކްޓޯބަރު 2019 (އާދިއްތަ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

15 އޮކްޓޯބަރު 2019 (އަންގާރަ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ އެއްވެސް ފަރާތްތެއްގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.

07 ސަފަރު  1441  

05 އޮކްޓޯބަރު  2019

 

 

         އިސްމާޢީލް ޙަނީފް

         ކޮޅުމަޑުލުއަތޮޅު ކައުންސިލްގެނާއިބްރައީސް

2019-10-06