މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)10-F/10/2019/125
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 05 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1438
ސުންގަޑި: 08 އޮކްޓޫބަރު 2019 1400
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިގަމުން ގެންދާ ޖުވަނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން 20 އޮކްޓޫބަރު 2019އިން 24 އޮކްޓޫބަރު 2019އަށް ބައްވާ ޓްރޭނިންއަށް ކެއުން،ސައި އަދި ފެންފޯރުކޮށް ދިނުން

`

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

     މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.                                           

                                      ނަމްބަރ:IUL-10-F/10/2019/125

އިޢުލާން

  މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުން ގެންދާ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން 20 އޮކްޓޫބަރު 2019 އިން 24 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި އަސަރީ ސަރވިސަގެ (އަސަރީ މާލަމް/ ޝީ.ބިލްޑިންގު 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ)ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓްރޭނިންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ 35 ބޭފުޅުންނަށް ހެނދުނު، ހަވީރު ސައި ، މެންދުރުގެ ކެއުން އަދި ޓްރޭނިންގ ބައިވެރިންނަށް ފެން ފޯރުކޮށް މިކަންތައްތައްކޮށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 08 އޮކްޓޫބަރު 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 13 އޮކްޓޫބަރު 2019 ވާ  އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި،ގަޑިއަށް ވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

 

 

2019-10-03