ނީލަން
ނަންބަރު: (IUL)M01-HC/2019/9
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1548
ސުންގަޑި: 23 ސެޕްޓެންބަރު 2019 1030
ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދ. މީދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ހުރި ބާވެ، ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން

 

އިޢުލާން

 

ނީލަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު

 

 

 

        ދ. މީދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި ހުރި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތިނީލަން ކިޔުމަށް ކުރެވުނު މިމަރުކަޒުގެ ނަންބަރު: (IUL)M01-HC/2019/7އިޢުލާންއާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން  މި ތަކެތި ނަންގަވާފައިނުވާތީވެ އަލުން އެފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. ނީލަންކިޔުން އޮންނާނީ23 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު10:30 ގައި ދ. މީދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައެވެ. ނީލަންކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތީގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

ކޯޑް

މުދާ

ރޭޓް

އަދަދު

ނީލަންކިޔަން ފެށޭނެ އަގު

ނީލަމުގެ އަގަށް އިތުރުކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އަގު

F001

ވޯޓަރ ޑިސްޕެންސަރ

395 ރުފިޔާ

01

395 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F002

ދޮންނަ މެޝިން

229.20 ރުފިޔާ

01

229.20 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F003

އައިސް އަލަމާރި

560 ރުފިޔާ

01

560 ރުފިޔާ

10 ރުފިޔާ

F004

ޕްރެޝަރ ކުކަރ

149.90 ރުފިޔާ

01

149.90 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F005

އޮފީސް ގޮޑި

147.87 ރުފިޔާ

01

147.87 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F006

ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނިޓަރ

210 ރުފިޔާ

02

420 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F007

ހޮސްޕިޓަލް ބެޑް

900 ރުފިޔާ

01

900 ރުފިޔާ

10 ރުފިޔާ

F008

ގޮދަނޑި

83.48 ރުފިޔާ

01

83.48 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F009

ފެކްސް މެޝިން

195 ރުފިޔާ

01

195 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F010

ސީލިންގ ފަންކާ

29.47 ރުފިޔާ

05

147.35 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F011

ލޭޒަރޖެޓް ޕްރިންޓަރ

680 ރުފިޔާ

01

680 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F012

އީ.ސީ.ޖީ މެޝިން

1279.90 ރުފިޔާ

01

1279.90 ރުފިޔާ

10 ރުފިޔާ

F013

ފްރިޖް

746.60 ރުފިޔާ

01

746.60 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F014

ސްޕެކްޓްރޯފޮޓޯމީޓަރ

2417.60 ރުފިޔާ

01

2417.60 ރުފިޔާ

10 ރުފިޔާ

F015

ވީލް ޗެއަރ

215 ރުފިޔާ

01

215 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F016

ކީބޯޑް

85 ރުފިޔާ

02

170 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F017

މައުސް

16.50 ރުފިޔާ

02

33 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F018

ކޮމްޕިއުޓަރ ޗެއަރ

65.83 ރުފިޔާ

05

329.15 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F019

އެއަރކޮންޑިޝަނަރ

699.90 ރުފިޔާ

02

1399.80 ރުފިޔާ

10 ރުފިޔާ

F020

ބެކަޕް ބެޓެރީ

825 ރުފިޔާ

02

1650 ރުފިޔާ

10 ރުފިޔާ

F021

ބީ.ޕީ އެޕަރޭޓަސް

32.5 ރުފިޔާ

02

65 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F022

ޓެލެފޯން ސްވިޗް

291.50 ރުފިޔާ

01

291.50 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

 

 

 

ނީލަންކިޔުމުގެ އުސޫލު

 

v    ނީލަންކިޔާތަކެތިބައިބަޔަށް(ލޮޓު)ބެހުމަށްފަހު،ކޮންމެލޮޓަކަށްނީލަން ނަންބަރެއްދެވިފައި ހުންނާނެއެވެ.އަދިނީލަމުގައިބައިވެރިވާފަރާތްތަކަށް،ނީލަންނަންބަރު ފެންނާނެހެން،ކޮންމެލޮޓެއްގައިހުންނާނެއެވެ.

 

v    ނީލަމެއްކުރިއަށްގެންދާނީމަދުވެގެން3ބައިވެރިންގެހާޒިރުގައެވެ. ނަމަވެސްތިންބައިވެރިންހަމަނުވާނަމަ،ދެވަނަފަހަރަށްއިޢުލާނުކޮށް،2 ނުވަތަ 1ބައިވެރިންގެހާޒިރުގައި،ކަނޑައަޅާފައިވާގަޑީގައިނީލަންކުރިއަށްގެންދެވޭނެއެވެ.

 

v    ނީލަމުގައިހުށަހަޅާއަގުތައް،ނީލަމުގައިބައިވެރިވާފަރާތްތަކަށްހިނދުންހިނދަށް އެންގޭނެއެވެ.ނީލަމުގެބައިވެރިޔަކުއަގެއްހުށަހަޅައި،އެއަގަށްވުރެމަތީއަގެއްހުށަހެޅުމުގެފުރުސަތު 3 ފަހަރުދިނުމުންވެސް،އިތުރުއަގެއްނީލަމުގައިބައިވެރިވެފައިވާއެހެންފަރާތަކުންހުށަނާޅައިފިނަމަ،އެއަގުހުށަހެޅިފަރާތުންއެނީލަންކާމިޔާބުކުރީކަމުގައިނިންމޭނެއެވެ.

 

v    ނީލަންނިމުނުގޮތް،ނީލަމުގައިބައިވެރިވިފަރާތްތަކުގެހާޒިރުގައިއިޢުލާނުކޮށް، ނީލަންކާމިޔާބުކުރިފަރާތަށް،"ނީލަންކާމިޔާބުކުރިކަންއަންގާލިޔުން" ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

ނީލަންކާމިޔާބުކުރިފަރާތުން،ނީލަންކާމިޔާބުކުރިއަގު،ނީލަންނިމޭދުވަހުންފެށިގެން،ސަރުކާރުބަންދުނޫން 3ދުވަހުގެތެރޭގައިދ. މީދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށްދައްކައިޚަލާޞްކުރަންވާނެއެވެ. އަދިނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް މުދާ ހަވާލުކުރެވޭނީ ނީލަމުގެ އަގު ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ. ނީލަންކާމިޔާބުކުރިފަރާތަށްއެމުދަލުގެމިލްކުވެރިކަންބަދަލުވާނީ ނީލަމުގެއަގުދައްކައިޚަލާޞްކުރުމުންނެވެ. ނީލަންކާމިޔާބުކުރިފަރާތުންއެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައިފައިސާދައްކައިޚަލާޞްނުކޮށްފިނަމަ،އެމުދަލެއް އަލުންނީލަންކިޔުމަށް އިއުލާނުކުރެވޭނެއެވެ.ދެވަނަ ފަހަރަށް ކިޔާ ނީލަމުގައި، ނީލަމުން ތަކެތި ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށްފަހު ނުގެންދެވި ފަރާތަށް ބައިވެރި ނުވެވޭނޭ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

                

2019-09-12