މަސައްކަތް
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1559
ސުންގަޑި: 26 ސެޕްޓެންބަރު 2019 0011
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
އއ.އުކުޅަސްގައި '' ސެލްފް ސާރވިސް އޭ.ޓީ.އެމް ބޫތު'' އިމާރާތެއް ހެދުމާބެހޭ

2019-09-11