މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)389/389/2019/33
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1406
ސުންގަޑި: 29 ސެޕްޓެންބަރު 2019 1100
ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހިރިލަންދޫ ހިނަވާގެ އިމާރާތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިރަށު ހިނަވާގެ އަޅަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކޮށް   ދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބިޑްހުށަހެޅުމަށް ޢާންމުކޮށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފީމެވެ.

މިމަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ބިޑްފޮތް  17 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ރަސްމީބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި މިކައުންސިލުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ބިޑް ފޮތެއްގެ އަގަކީ -/100 (ސަތޭކަ ރުފިޔާ) އެވެ. އަދި ބިޑްފޮތް ބައްލަވާގަންނަވާ ފަރާތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީހްތަކަށް ސަމާލުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

ތަން

ތާރީހް

ދުވަސް

ގަޑި

މައުލޫމާތު ބައްދަލުވުން

ތ.ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ބުދަ

11:00

ބިޑް ހުށައެޅުން

ތ.ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

29 ސެޕްޓެންބަރ 2019

އާދިއްތަ

11:00

         

 މިއިއުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ބިޑުތައް ބާތިލްވާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި ބިޑްފޮތް ބައްލަވައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ބައްދަލުވުމަށް  އަދި ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދެވެން ނެތްވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

2019-09-11