ކުއްޔަށް ހިފުން
ނަންބަރު: GS160/2019/205
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1052
ސުންގަޑި: 17 ސެޕްޓެންބަރު 2019 1100
ދިގުރަށު މަދަރުސާ، އދ. ދިގުރަށް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް

`

 

 

ދިގުރަށު ސްކޫލް

އދ.ދިގުރަށް، ދިވެހިރާއްޖެ

 

ތާރީޚް: 09 ސެޕްޓެންބަރ 2019                                                 ނަންބަރު:GS160/2019/205  

  

 

 

ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެ

 

ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެ

 

މިއަހަރު 29 ސެޕްޓެންބަރ 2019 އިން 31 ޑިސެންބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް މިސްކޫލުގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށްޓަކައި 02 ކޮޓަރިއާއި ސިޓިންގރޫމް އަދި ބަދިގެއާއި ކާގެ ހިމެނޭ ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، ގެއެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް ދިގުރަށު ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

17 ސެޕްޓެންބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00

25 ސެޕްޓެންބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00

 

          އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ގޭގެ ކުރެހުމާއި ގޭގައި ހުންނާނެ ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޚާޟިރުވެ ވަޑައިނުގެންނެވޭނަމަ ސިޓީ އަކާއެކު ބަދަލުގައި އެހެން ބޭފުޅަކު ފޮނުވިދާނެއެވެ. ބަދަލުގައި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅާގެ އައި.ޑީ ކާޑް ގެންނަންވާނެއެވެ

          ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ 18/2014) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ 19/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

           

                                  09 ސެޕްޓެންބަރ 2019

2019-09-09