މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)141-L/141/2019/413
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 05 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1313
ސުންގަޑި: 16 ސެޕްޓެންބަރު 2019 1100
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ.ކުޑަފަރީ، ހދ.ނެއްލައިދޫ ،ގދ.ތިނަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

                        އިޢުލާން

 

އަންދާސީހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ

ނ.ކުޑަފަރީ، ހދ.ނެއްލައިދޫ ،ގދ.ތިނަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.  

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.   

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

ހޯމަ

16 ސެޕްޓެންބަރު 2019

 

11:00

 

އަންދާސީހިސާބު

ހުށަހެޅުން

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

ހޯމަ

23 ސެޕްޓެންބަރު 2019

11:00

 

 

                              06 މުޙައްރަމް 1441

2019-09-05