ނީލަން
ނަންބަރު: GS07/IUL/2019/019
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 03 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0940
ސުންގަޑި: 05 ސެޕްޓެންބަރު 2019 1400
ނ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
މިމަދަރުސާގެ ބައެއްތަކެތި ނީލަން ކިޔުމާއިބެހޭ

ނ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

      ސޯސަންމަގު

      ނ.ވެލިދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ                                       ނަމްބަރު:GS07/IUL/2019/019

އިޢުލާން

މިމަދަރުސާގެ ބައެއްތަކެތި ނީލަން ކިޔުމާއިބެހޭ

          މިމަދަރުސާގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބައެއްތަކެތި ނީލަން ކިޔާގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

          ވީމާ، މިނީލަމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 9:00 އަށް މިމަދަރުސާއަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

          ތަކެތި ނީލަމުން ނަގާފަރާތްތަކުން 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:00ގެ ކުރިން ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ތަކެތި ގެންދަވަންވާނެއެވެ. ނީލަމުން ނަގާ ތަކެތި ދެންނެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުނަންގަވައިފިނަމަ އެތަކެތީގެ ނީލަން ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.

04 މުޙައްރަމް 1441

03 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

2019-09-03