ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)414-1/414/2019/39
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 02 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1208
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުޓްސަލް ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރި އިއުލާން ބާޠިލު ކުރުމާއި ބެހޭ

އިޢުލާން

 

އިއުލާނު ބާޠިލް ކުރުން

 

 

           މިރަށު ފުޓްސަލްދަނޑު ތަރައްޤީ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު މި އިދާރާގެ ނަންބަރ: (IUL)414-1/414/2019/35 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަވެފައި ނުވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަދެންނެވީމެވެ.

            

03   މުޙައްރަމް 1441

02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 

2019-09-02