ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: HDC (161)-A/IU/2019/104 :އިޢުލާން ނަންބަރު
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 02 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1156
ސުންގަޑި: 25 ސެޕްޓެންބަރު 2019 1100
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުޅުމާލޭގައި ރެސްޓޯރަންޓް / ކެފޭއެއް ހިންގުމާއިއެކު އެޗް.ޑީ.ސީ.ގެ ސްޓާފް ކެންޓީން ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާގުޅޭ

HDC (161)-A/IU/2019/104 :އިޢުލާން ނަންބަރު

އިޢުލާން

 

ހުޅުމާލޭގައި ރެސްޓޯރަންޓް / ކެފޭއެއް ހިންގުމާއިއެކު އެޗް.ޑީ.ސީ.ގެ ސްޓާފް ކެންޓީން ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާގުޅޭ

 

ހުޅުމާލޭގައި ރެސްޓޯރަންޓް / ކެފޭއެއް ހިންގުމާއިއެކު އެޗް.ޑީ.ސީ.ގެ ސްޓާފް ކެންޓީން ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޕްެރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ 01 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ގައި މިކޯޕަރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު:HDC(161)-A/IU/2019/102  އިޢުލާނުން ހުޅުވާލާފައެވެ.

 

# އިމާރާތް ބާވަތް ޔުނިޓް ތަނުގެބޮޑުމިން (އަކަފޫޓޫ)  ކުލި(ދިވެހިރުފިޔާ) ބިޑްސެކިއުރިޓީ (ދިވެހިރުފިޔާ) ކުއްޔަށްދޫކުރެވޭ މުއްދަތު
1 ކޮމާރޝަލް ބްލޮކް. ބީ ކެފޭ/ ރެސްޓޯރަންޓް B-G-01 އަދި B-G-02 951.70 28,000.00 50,000.00 3 އަހަރު
2 އެޗް.ޑީ.ސީ. ބިލްޑިންގ ސްޓާފް ކެންޓީން ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ 885.00 - - 3 އަހަރު

މިކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތާއި، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚު މިކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް www.hdc.com.mv އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 3355153، 3355105 އަދި 3355177 ނަންބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

03  މުޙައްރަމް  1441ހ.

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2019މ. 

2019-09-02