ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)101-BR/1/2019/270
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 29 އޮގަސްޓް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1029
ސުންގަޑި: 28 ސެޕްޓެންބަރު 2019 1200
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ރައުސުލްމާލު މަދުކުރުން

އިޢްލާން

             ދިވާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  (DHIVAS PRIVATE LIMITED) (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ: C-0994/2017) ރައުސްމާލު  400,000.00 (ހަތަރުލައްކަ) ރުފިޔާ އިން 100,000.00 (އެއްލައްކަ) ރުފިޔާ އަށް މަދުކުރުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ވީމާ، މިކުންފުނީގެ ރައުސުލްމާލު މަދުކުރުމާމެދު އިޢުތިރާޒު ކުރައްވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރައްވައި އެކަން މިއަދުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

2019-08-28