މަސައްކަތް
ނަންބަރު: 60-ADM/2019/201
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 އޮގަސްޓް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1209
ސުންގަޑި: 29 އޮގަސްޓް 2019 1000
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމެންޓް ފިހާރައިން ވިއްކާ ނިޕޯން ކުލަ/ދަވާދު ލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެސްޓީއޯ  ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓް ފިހާރައިން ވިއްކާ ނިޕޯންކުލަ/ދަވާދު ލައިދޭނެފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއްޖެ.

ވީމާ، މިބާވާތުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފަންނީ އަދި އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

މަސައްކަތުގެވެރިފަރާތް:   ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން  ޕލކ

 

ރަޖިސްޓަރީކުރުން:       ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ބޭފުޅުން 2019 އޯގަސްޓް 29 ވާ ދުވަހު 1000 ގެ ކުރިން އެސް.ޓީ.އޯ ހެޑް އޮފީހަށް ދުރުވެ ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވަންވާނެއެވެ.

 

ބީލަންކަރުދާސްދޫކުރުން:    ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަންކަރުދާސް ދޫކުރާނީ 2019 އޯގަސްޓް 29 ވާ ދުވަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އީމެއިލުންނެވެ.

 

މައުލޫމާތުދިނުން:         ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 2019 އޯގަސްޓް 29 ވަނަ ދުވަހު 1400 ގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް އެސް.ޓީ.އޯ ހެޑް އޮފީހުގައި އޮންނާނެއެވެ.

 

ސުވާލާއިޖަވާބު:        ރަޖިސްޓަރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ސުވާލުތައް 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 01 ވާ ދުވަހުގެ 1400  ގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި ސެޕްޓެމްބަރ 02 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ޖަވާބުދާރީ ވެވޭނެއެވެ.

 

ބީލަންކަރުދާސް:         ބީލަންކަރުދާސް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 05 ވަނަ ދުވަހު 1100 ގައި  އެސް.ޓީ.އޯ ހެޑް އޮފީހުގައެވެ.

 

 

އިތުރުމަޢުލޫމާތުހޯއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނީ:

ފޯނު:     3344180، 3344295

ފެކުސް:  3344633

އީމެއިލް: [email protected]

         

25 އޯގަސްޓް 2019

 

2019-08-25