މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)GZS/2019/55
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 04 އޮގަސްޓް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:41
ސުންގަޑި: 25 އޮގަސްޓް 2019 11:00
ޣާޒީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯރމް ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކުން

ނަންބަރ:(IUL)GZS/2019/55  

 

އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމު ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 

 

 

މި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް، ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު މި ސްކޫލަށް ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބިޑް ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ މި ސްކޫލްގެ މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން އޮންނަ ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  3350744 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

#

 ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ގަޑި

1

ރަޖިސްޓަރީކުރުން

05 އޯގަސްޓު 2019 އިން 07 އޯގަސްޓު 2019 އަށް

ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 02:00 އަށް

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

19 އޯގަސްޓު 2019 (ހޯމަ)

ހެނދުނު 11:30

2

 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

25 އޯގަސްޓު 2019 (އާދީއްތަ)

ހެނދުނު 11:00

04 އޯގަސްޓު 2019

04 އޮގަސްޓް 2019