މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)164/1/2019/57
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 21 ޖުލައި 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1326
ސުންގަޑި: 29 ޖުލައި 2019 1000
ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފަޔަރ ފައިޓިންގ ސިސްޓަމްތައް މަރާމާތުކޮށްދީ ބެލެހެއްޓުން

އިޢުލާން

 

 

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ ފަޔަރ ފައިޓިންގ ސިސްޓަމްތައް މަރާމާތުކޮށްދީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 02 ޖުލައި 2019 ގައި ކުރި އިއުލާން (IUL)164/1/2019/50 އަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބު ލިބިފައި ނުވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލު ކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  29 ޖުލައި 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޢިމާރާތަށް (64 ނަންބަރު ކޮށި، ކަލާފާނު ހިނގުން) ހާޞިރުވެ  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި އިއުލާނާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް www.ncit.gov.mv ގައި ޝާޢިއުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ

ކަލާފާނު ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3344000

އީ-މެއިލް:  [email protected]

 

 

‏18 ذوالقعدة 1440

‏21 ޖުލައި 2019

 

2019-07-21