ދެންނެވުން
ނަންބަރު: (IUL)141-YD/141/2019/321
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 ޖުލައި 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1302
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހަފްތާރެސް ބޭއްވުމާ ގުޅޭ

                                އިޢުލާން

                         "ހަފްތާ ރެސް" އާއި ގުޅޭ

        12 ޖުލައި 2019 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހަފްތާރެސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ ރުއްގަނޑު 1 ސަރަހައްދުގައެވެ. އަދި

19 ޖުލައި 2019 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހަފްތާރެސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވިލިމާލޭ ގައި ކަމަށް އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.  

                         6 ޛުލްޤައިދާ 1440

2019-07-09