މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)248-CAFA/248/2019/66
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 ޖުލައި 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1014
ސުންގަޑި: 14 ޖުލައި 2019 1345
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަށްވެހި ހިޔާ މަރާމާތު ކުރުން

`

ނަމްބަރ: IUL-248-CAFA/248/2019/66                  

އިޢުލާން

 

ރަށްވެހި ހިޔާ މަރާމާތު ކުރުން

         މިރަށު ރަށްވެހި ހިޔާ މަރާމާތު ކުރަން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

         ވީމާ، އެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 14 ޖުލައި 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:45 ގެ ކުރިން  މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ފަހު 17 ޖޫން 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:45 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

         މަޢުލޫމާތު ސާފު ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށައެޅުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

         އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ، ސިޓީއުރައަކަށް ލައި ބަންދުކޮށް ރަށްވެހި ހިޔާ މަރާމާތު ކުރުމުގެ އަންދާސީ ހިސާބުކަން އެނގޭގޮތަށް ލިއުއްވައިފައެވެ.

         މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. 

2019-07-09