ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)479/1/2019/10
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 ޖުލައި 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1103
ސުންގަޑި: 15 ޖުލައި 2019 1100
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ވެބްސައިޓް ފަރުމާކޮށް، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވެބްސައިޓް ހޯސްޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ނަންބަރު:IUL)479/1/2019/10)

 

 

އިޢުލާން

 

 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013/10 (އާބިޓްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 75 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ވެބްސައިޓް ފަރުމާކޮށް، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވެބްސައިޓް ހޯސްޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 15 ޖުލައި 2019 ވާ (ހޯމަ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 18 ޖުލައި 2019 ވާ (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

      

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 7746377 ނަންބަރު އިން ޙުސައިން ވަޙީދު ނުވަތަ 7947772 ނަންބަރު އިން އަޙްމަދު އައިމަން ރަޝީދު އަށެވެ.

       

05 ޛުލްޤަޢިދާ 1440

2019-07-08