މުބާރާތް
ނަންބަރު: (IUL)23-AP/23/2019/206
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 03 ޖުލައި 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1402
ސުންގަޑި: 08 ޖުލައި 2019 0026
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
ނޭޝަނަލް އެމްބިޔުލާންސް ސާރވިސަސް (އެމާރޖެންސީ މެޑިކަލް ސާރވިސަސް) އަށް ލޯގޯ ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން

 

      ނޭޝަނަލް އެމްބިޔުލާންސް ސާރވިސަސް (އެމާރޖެންސީ މެޑިކަލް ސާރވިސަސް) އަށް ލޯގޯ ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް 08 ޖުލައި 2019 ގެ 12:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް ލޯގޯ ފޮނުވައިދިނުން އެދެމެވެ. އަދި މި އިއުލާނާއެކު ލޯގޯ ހެދުމުގެ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

30 ޝައްވާލް 1440

 

2019-07-03