ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: 198-F/2019/72
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 26 ޖޫން 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1337
ސުންގަޑި: 08 ޖުލައި 2019 0930
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ބޭނުމަށް 225 ޓީވީ (އެލްސީޑީ/ލެޑް) ހޯދުމާބެހޭ

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ބޭނުމަށް 225 ޓީވީ (އެލްސީޑީ/ލެޑް) ހޯދުމާބެހޭ

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ބޭނުމަށް 225 ޓީވީ (އެލްސީޑީ/ލެޑް) ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު 198-F/2019/49 އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާތީ އެއިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް މިތަކެތި ގަންނަން އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

މިކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް www.judiciary.gov.mv ގެ ނޯޓިސްބޯޑުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ. މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 2019 ޖުލައި 04 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ކުރިން 3340991 އާއި ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

          ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ޖުލައި 08 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 09:30 އަށް އަންދާސީހިސާބު މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 މިހެންވެ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

23 ޝައްވާލު 1440

2019-06-26