މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)23-OAA/23/2019/165
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 02 ޖޫން 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1148
ސުންގަޑި: 09 ޖޫން 2019 0000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
Seeking calibration services for laboratory equipments

 

Request for Proposal

 

Seeking calibration services for laboratory equipments

            The National Health Laboratory is would like to seek calibration service providers accredited to ISO/IEC17025, to calibrate laboratory machines and equipments used at the National Health Laboratory of the Maldives Food and Drug Authority. All of the information regarding this is included in the Terms of Reference given below.

      Interested parties are to submit their proposals before 13:00 hours of 09 June 2019, Sunday as mentioned in the terms of reference. For further clarifications please contact 3014346.

02 June 2019

2019-06-02