މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)ADAH-AH/INDIV/2019/10
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 15 މޭ 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1329
ސުންގަޑި: 26 މޭ 2019 1100
އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލު އެމްބިއުލާންސް މަރާމާތުކުރުން

އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ އެމްބިއުލާންސް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި (ނަމްބަރު: (IUL)ADAH-AH/INDIV/2019/2) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ މިއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 26 މެއި 2019 ވާ އާދިއްތަދުވަހުގެ 11:00 އަށް އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 02 ޖޫން 2019 ވާ އާދިއްތަދުވަހުގެ 11:00 އަށް އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާޠިލްކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

2019-05-15