މަސައްކަތް
ނަންބަރު: 263/IUL/2019/42
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 15 މޭ 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1150
ސުންގަޑި: 23 މޭ 2019 1100
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 މިކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.           

 

          މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތަށް މި އިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރ : 263/IUL/2019/36 އިއުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ނުވާތީ އެ އިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިއުލާން ކުރީމެވެ.

މިކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ، ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

#

ތަފްޞީލް

ބޭނުންވާ އަދަދު

01

ޕިކަޕް (1.5 ޓަނުގެ)

01

 

                     މިތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރިޚަށް ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރިޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުން

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުން

23 މެއި ވާ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11.00 ގައި

30 މެއި ވާ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11.00 ގައި

 

 

 

 

 

މި ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވޭނީ ވިޔަފާރީ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ގާނޫނު

( ގާނޫނު ނަންބަރު: 18/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށްށާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ: 19/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް އަދި ކުންފުނި ނުވަތަ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ ކޮޕީއެއް ގެނައުމަށް ހަނދުމަފުޅު ބެހެއްޓެވުންއެދެމެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 7881325 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. 

              

                     ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާނު ކުރީމެވެ.               

2019-05-15