ދެންނެވުން
ނަންބަރު: (IUL)101-AF/1/2019/179
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 މޭ 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1224
ސުންގަޑި: 10 ޖޫން 2019 1300
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
1440 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގައި އާމުންނަށް ޑިޕޮސިޓް ބަލައިގަތުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ނަންބަރު ދޫކުރެވޭ ގަޑިއާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ އާމުންނަށް ޑިޕޮސިޓް ބަލައިގަތުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ނަންބަރު ދޫކުރެވޭ ގަޑި ހަމަޖެފައިވާ ގޮތާއި ބެހޭ

1440 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގައި އާމުންނަށް ޑިޕޮސިޓް ބަލައިގަތުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ނަންބަރު ދޫކުރެވޭ ގަޑިއާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ އާމުންނަށް ޑިޕޮސިޓް ބަލައިގަތުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ނަންބަރު ދޫކުރެވޭ ގަޑި ހަމަޖެފައިވާ ގޮތާއި ބެހޭ


އިޢްލާން

 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީން ގެނައުމަށް އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން މެދުވެރިކޮށް މި މިނިސްޓްރީއިން ދެމުންގެންދާ ޑިޕޮސިޓް ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭ ކައުންޓަރ ޚިދުމަތްތަކަށް ނަންބަރު ދޫކުރަމުންދާނީ ހެދުނު 9:00 އިން 11:00 އަށް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެދުނު 9:00 އިން 10:30 ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

2019-05-14