ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: GS43-B/2019/25
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 މޭ 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1240
ސުންގަޑި: 21 މޭ 2019 1100
ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

                                 ނަންބަރ: GS43-B/2019/25

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

މިސްކޫލަށް އޭސީ ތަކެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝަވްޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 21 މެއި 2019 ވާ އަންގާރަަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11.00ގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 30 މެއި 2019 ވާ  ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11.00އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަވެސް މިފުރުސަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.

                   04 ރަމަޟާން 1440

                   09 މެއި   2019 

2019-05-09