ނީލަން
ނަންބަރު: (IUL)308/2019/12
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 24 އޭޕްރިލް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1347
ސުންގަޑި: 28 އޭޕްރިލް 2019 1300
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއްތަކެތި ނީލަން ކިއުން

މިކައުންސިލުގެ ނަންބަރ:- (IUL)308/2019/11އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާތިލުކޮށް އަލުން ނީލަމަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

އެހެންކަމުން މަސްޖިދުލް ޢުލާއިން ނަގާފައިވާ ކާޕެޓާއި އަދި އަންޑަރލޭޔަރ އަދި އެހެނިހެން ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ސަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 28 އޭޕްރީލް 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00ށް މަސްޖިދުލް އުލާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

2019-04-24