ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (A)CA-2019/241
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 އޭޕްރިލް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0709
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

ނަންބަރު: A)CA-2019/241)

އިޢުލާން

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި، 2019 އެޕްރީލް 06 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ޙައިޘިއްޔަތު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

40.39

826

އަމިއްލަގޮތުން

ޙަސަން ޝިޔާމް، ހ. ވާލީވިލާ، މާލެ

1

0.68

14

އަމިއްލަގޮތުން

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، ހ. ރީގަލްގެ، މާލެ

2

2.79

57

އަމިއްލަގޮތުން

އަޙްމަދު ޒިޔާދު، ހ. ޒައިތޫނިގެ، މާލެ

3

56.14

1148

އެމް.ޑީ.ޕީ

ޢަލީ ޢާޡިމް، ހ. ނިއުކްއީން، މާލެ

4

 

2045

ޞައްޙަ ވޯޓު:

64

ބާޠިލް ވޯޓު:

2109

ޖުމްލަ ވޯޓު:

2962

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:

2109

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު:

71.20

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ:

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި، މާލެ، ހ. ނިއުކްއީން، ޢަލީ ޢާޡިމް އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

06 ޝަޢުބާން 1440

2019-04-11