ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (A)CA-2019/254
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 އޭޕްރިލް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0707
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

ނަންބަރު: A)CA-2019/254)

އިޢުލާން

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި، 2019 އެޕްރީލް 06 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ޙައިޘިއްޔަތު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

0.48

10

ޑީ.އާރު.ޕީ

އަޙްމަދު ޝާން، ހ. ފޮއްދޫގެ، މާލެ

1

54.28

1136

އެމް.ޑީ.ޕީ

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ގ. ކެނެރީގެ، މާލެ

2

42.81

896

އަމިއްލަގޮތުން

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު، މއ. ބާބުލްޢަވާލީ، މާލެ

3

0.57

12

އަމިއްލަގޮތުން

ޢަބްދުﷲ އިރުފާން، މއ. ނޫރުއުފާ، މާލެ

4

1.86

39

އަމިއްލަގޮތުން

ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު، މއ. ކޯނަރ، މާލެ

5

 

2093

ޞައްޙަ ވޯޓު:

25

ބާޠިލް ވޯޓު:

2118

ޖުމްލަ ވޯޓު:

3055

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:

2118

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު:

69.33

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ:

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި، މާލެ، ގ. ކެނެރީގެ، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

06 ޝަޢުބާން 1440  

2019-04-11