ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)239-AHRI/239/2019/10
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 10 އޭޕްރިލް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1249
ސުންގަޑި: 22 އޭޕްރިލް 2019 1200
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަކެތި ގަތުމަށް

އިޢުލާން

ތަކެތިގަތުމާއިބެހޭ

 

                  މިކައުންސިލުން ކުރި ނަމްބަރ: (IUL)239-AHRI/239/2019/8   ( 24 މާރޗް 2019 ) އިއުލާނަށް ހުށަހެޅި

ބިޑްތަކުގައި ސްޕެސިފިކޭޝަންގެ މައްސަލަތަކެއް ހުރުމުން އެބިޑްތަކާއި އިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން ތަކެތި ގަތުމަށް އިއުލާން ކުރަމެވެ.

                    ވީމާ ، މިކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތާއެއްގޮތަށް މިތަކެތި ވިއްކަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

16 އޭޕްރީލް 2019 އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00

22 އޭޕްރީލް 2019 ހޯމަ ދުވަހު 12:00 އަށް.

މައުލޫމާތު ދިނުން އޮންނަތަން : ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ.

 

 

 

                   5 ސީ ސީ ކެމެރާ އެނަލޮގް އެޗް ޑީ         

                   4 ކޮމްޕިއިޓަރ ސިސްޓަމް

                   1 ޔޫ ޕީ އެސް 3000 ވީ އޭ

                   1 ފިންގަޕްރިންޓް ޑިވައިސް

                  5 އެގްޒިޓް ބަޓަން

                  އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަނަންނަވާ އެއްވެސް ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6780700 ، 7909242 ނަންބަރަށެވެ.

               05 ޝައުބާން        1440 ހ

               10 އޭޕްރީލް         2019  މ

          

                                                                   ރިޟުވާން ޢަބްދުﷲ

                                                              ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެރައީސް

2019-04-10