މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމާއިބެހޭ އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 1 އިސްލާޙު ކުރުން

 

އިޢުލާނު

 

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމާއިބެހޭ އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 1 އިސްލާޙު ކުރުން

 

     މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 25 މާރޗް 2024 ވަނަ ދުވަހު އިޢުލާންކޮށްފައިވާ "މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމާއިބެހޭ އުޞޫލު" ގެ ދަށުން ގެޒެޓް ކުރެވި ޝާޢިއު ކުރެވިފައިވާ "ޖަދުވަލު 1" އިސްލާޙު ކުރުމަށްފަހު ގެޒެޓް ކުރީމެވެ.

 

01    އޭޕްރީލް         2024 

01 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ