މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމާއިބެހޭ އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލް 2 އިސްލާޙްކުރުން

 

އިޢުލާން

 

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމާއިބެހޭ އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލް 2 އިސްލާޙްކުރުން

 

     މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 25 މާރޗް 2024 ވަނަ ދުވަހު އިޢުލާންކޮށްފައިވާ "މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމާއިބެހޭ އުޞޫލު" ގެ ދަށުން ގެޒެޓް ކުރެވި ޝާއިރުކުރެވިފައިވާ "ޖަދުވަލް 2" ގެ އިތުރު ތަފްޞީލްތަކުގައި "ޖަދުވަލް 3" މިލަފްޒު ބޭނުންކުރެވިފައިވާތީވެ "ޖަދުވަލް 2" އިސްލާޙްކުރުމަށްފަހު ޝާއިރު ކުރީމެވެ.

30 މާރިޗު 2024
ހޯދާ