2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު އިޢުލާންގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާން

 • 19.11.2018ލަންދޫ ސްކޫލް، ނ. ލަންދޫ

  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 • 19.11.2018އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ

  ކޯ ނެޓްވޯރކް އަޕްގްރޭޑްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 • 19.11.2018މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

  ތ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ޕެސްޓް ކޮންޓްރޮލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 • 19.11.2018މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

 • 19.11.2018ސިވިލް ކޯޓު

  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 47، އަދަދު: 178

[ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ]

17.11.2018
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު އިޢުލާން