2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު އިޢުލާންގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާން

 • 22.02.2018Fenaka Corporation Limited

  Construction of Pre-Fabricated Powerhouse, Office, and Fuel Tank in GDh. Thinadhoo

 • 22.02.2018ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 • 22.02.2018ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 • 22.02.2018މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

  ރިސާރޗް އޮފިސަރގެ 02 މަޤާމަށް މީހުން ހޯދުމަށް

 • 22.02.2018ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

  މުވައްޒަފުން ބޭނުން ވެއްޖެ

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 47، އަދަދު: 15

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

22.02.2018
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު އިޢުލާން