2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު އިޢުލާންގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާން

 • 24.05.2018މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

  ސުޕަވައިޒަރ ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

 • 24.05.2018މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

 • 24.05.2018މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

 • 24.05.2018އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ

  ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމްއެއް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ​ ފަރާތެއް ހޯދުން

 • 24.05.2018އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ

  ބާރކޯޑް ލޭބަލް ޕްރިންޓަރ އަދި ލޭބަލް ސްޓިކަރ ރޯލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 47، އަދަދު: 88

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް: ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އަދާކުރާ ވަޒީފާ

24.05.2018
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު އިޢުލާން