މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ކެމެރާއެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

މި މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ކެމެރާއެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަންބަރު (IUL) 142-A1/142/2019/9 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދެ ފަރާތަކުން ކަމުގައިވާތީ އެ އިޢުލާން  ބާޠިލުކޮށް އަލުން ކެމެރާ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

ޙަރަކާތް

ތަން

ގަޑި

ތާރީޚް

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މިނިސްޓްރީގެ މީޓިންގް ރޫމް - 01

11:00

08 އޭޕްރިލް 2019

އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީގެ މީޓިންގް ރޫމް - 01

10:00

11 އޭޕްރިލް 2019

 

 

 

 

 

ވީމާ، މި ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

މަޢުލޫމާތު ސެޝަނަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެވާހަކަ ދަންނަމަވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3020239 ފޯނަށެވެ.

                                     28 رَجَبْ  1440

04 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ